fbpx

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ksiegazycia.eu

Senior Apartments Sp. z o. o.
ul. Kryniczna 7, 03-934 Warszawa
NIP: 525-265-22-07,

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.ksiegazycia.eu administrowanego przez Senior Apartments Sp. z o.o. (dalej „Sprzedawca”) z siedzibą w Warszawie (03-934) przy ul. Krynicznej 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000608603; NIP 5252652207; REGON 364004728, telefon kontaktowy: 22 827 57 05, redakcja@ksiegazycia.eu, reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 4. Umowa sprzedaży
 5. Realizacja zamówień
 6. Metody płatności
 7. Prawo do odstąpienia
 8. Reklamacje
 9. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
 10. Postanowienia końcowe

§1 Definicje

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.ksiegazycia.eu.

Sprzedawca – Senior Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-934) przy ul. Krynicznej 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000608603; NIP 5252652207; REGON 364004728.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 22ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa elektroniczna usługa świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.

Usługa – usługa świadczona w efekcie zawarcia umowy z klientem obejmująca złożony proces tworzenia Księgi Życia

Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego, a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.

Towar – produkt lub usługa, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności  jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, niezbędne do realizacji umowy dane Klienta, potwierdzone dokonaniem płatności.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług oraz usług elektronicznych na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w polityce prywatności.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 4. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru, który nabył od Sprzedawcy.
 5. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i  są cenami brutto (zwierają podatek VAT).

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 4. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w ust 3, Klient wysyła na adres redakcja@ksiegazycia.eu jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

§4 Umowa sprzedaży

 1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:
  1. dokonuje wyboru Towaru, określające jego ilość i cechy, (funkcjonalność „Zamów”)
  2. wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj.;  imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny oraz formę płatności.
  3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

§5 Realizacja zamówień

 1. W przypadku zamówienia Towaru będącego produktem jakim jest na przykład „Księga Życia – Zaproszenie” jego personalizacja następuje w czasie do 24 godzin od złożenia zamówienia, a jego wysyłka w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Towaru będącego usługą jaką jest na przykład „Księga Życia – pakiet srebrny lub złoty” jej personalizacja następuje w czasie do 24 godzin od złożenia zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia jest ustalany podczas indywidualnego kontaktu przedstawiciela Sprzedawcy z Klientem.
 3. Kontakt następuje z wykorzystaniem danych kontaktowych pozyskanych podczas składania zamówienia.
 4. Realizacja usługi tworzenia Księgi Życia ograniczona jest geograficznie. Aktualna informacja na temat lokalizacji w jakich realizowana jest usługa dostępna jest na stronie internetowej.
 5. Istnieje możliwość realizacji usługi w innych niż wskazane na stronie internetowej lokalizacjach na podstawie oddzielnych ustaleń Sprzedającego z Klientem oraz uzgodnienia dodatkowych kosztów z tym związanych.
 6. Sprzedaż Towarów będących produktem nie jest ograniczona geograficznie.

§6 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. szybkie przelewy z 27 banków w Polsce, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
  2. płatność przelewem bankowym na podstawie dokumentu pro-forma.
 2. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w par. 6 ust. 1b zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub w formie elektronicznej na adres mailowy Klienta.

§7 Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i zawartej na odległość bez podania przyczyny
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy klient nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie pełnienia świadczenia (nie rozpoczął korzystania z usługi), po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy w takim przypadku.
 3. W przypadku wyrażenia wyraźniej zgody na rozpoczęcie pełnienia świadczenia i po poinformowaniu klienta przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli zamówił towar spersonalizowany przez co przeznaczony dla konkretnej osoby lub osób.

§8 Reklamacje

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług elektronicznych jest następujący:
  1. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi elektronicznej świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 3. Sprzedający i Klient zgodnie przyjmują do wiadomości i akceptują, że usługa tworzenia Księgi Życia jest usługą unikalną, nie posiadającą żadnego odniesienia do podobnych usług, jest procesem długotrwałym, złożonym i wysoce skomplikowanym, którego przebieg może podlegać wpływom pozostającym poza kontrolą stron jak na przykład nastrój, czy percepcja bohatera księgi życia, w związku z czym subiektywna ocena przebiegu realizacji procesu jak i osiągnięte efekty lub ich brak nie mogą być podstawą do reklamacji.

§9 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego.
 3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientów na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
 4. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług i usług elektronicznych na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2019 r.